Kasutades seda veebisaiti (https://sliptree.com), meie rakendust (https://app.sliptree.com) või mõnda meie teenust (edaspidi koos: Teenus), mille omanik ja käitaja on Business Toolkit OÜ (edaspidi: Sliptree või meie), nõustute järgima järgmisi tingimusi (edaspidi: Tingimused või Kasutustingimused).

Sliptreel on õigus Kasutustingimusi ajakohastada ja muuta igal ajal ja ilma ette teatamata. Kasutustingimused rakenduvad kõikidele uutele funktsioonidele, mis täiendavad või täiustavad praegust Teenust, sealhulgas uutele tööriistadele ja ressurssidele. Teenuse kasutamise jätkamine pärast selliseid muudatusi tähendab Teie nõusolekut nende muudatustega. Kasutustingimuste uusima versiooniga saate igal ajal tutvuda siin: Kasutustingimused.

Kui kasutate Teenuseid mis tahes juriidilise isiku nimel, siis kinnitate ja tagate, et olete volitatud selle isiku nimel nende Tingimustega nõustuma, ning et see isik kohustub korvama Teile ja Sliptreele nende Tingimuste rikkumisest tuleneva kahju.

Alltoodud tingimuste mistahes rikkumine toob kaasa Teie konto sulgemise. Nõustute Teenust kasutama omal riisikol.

Privaatsuspoliitika

Palun tutvuge meie Privaatsuspoliitikaga, kui soovite Teavet selle kohta, kuidas Sliptree kogub, kasutab ja avaldab Teie teavet, kui Te meie Teenuseid kasutate.

Konto tingimused

 1. Selle Teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane.
 2. Registreerumisprotsessi lõpuleviimiseks peate esitama kehtiva e-posti aadressi, oma ettevõtte nime, tegevusriigi ja muu nõutava teabe. Esitatav teave peab olema täpne, ajakohane ja täielik.
 3. Peate viivitamatult uuendama registreerumisel esitatud andmeid ja muud teavet, mille Sliptreele esitate, et hoida neid täpse, ajakohase ja täielikuna.
 4. Võite luua organisatsiooni konto ainult sellele juriidilisele isikule (ettevõte, organisatsioon jne), mida Teil on seaduslik volitus esindada. Sliptree ei vastuta mistahes kahju eest, mis tuleneb selle õiguspärase kohustuse täitmata jätmisest.
 5. Teie kasutajakontot võib kasutada ainult üks inimene – mitme inimese ühine kasutajakonto ei ole lubatud.
 6. Oma kasutajakonto ja parooli turvalisuse eest vastutate Teie. Teenuse kasutajaks registreerumisel peaksite looma tugeva parooli, mis sisaldab kombinatsiooni suur- ja väiketähtedest. Sliptree ei vastuta mistahes kahju eest, mis tuleneb selle turvakohustuse täitmata jätmisest.
 7. Vastutate kogu oma kontole postitatud sisu ja seal toimuva tegevuse eest.
 8. Te ei tohi kasutada meie Teenust ühelgi ebaseaduslikul või lubamatul eesmärgil ega seda Teenust kasutades rikkuda oma jurisdiktsiooni (sh autoriõiguse) seadusi ega ka Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi seadusi.
 9. Sliptree oma äranägemisel kehtestatud konto tingimuste rikkumisel suletakse Teie juurdepääs meie Teenustele viivitamatult.

Üldtingimused

Enne Teenuse kasutamist peate kõik nende Kasutustingimuste ja Privaatsuspoliitika tingimused läbi lugema, nendega nõustuma ja need aktseptima.

 1. Tehnilist tuge pakutakse ainult tasulise Teenuse kasutajatele ja see on saadaval vaid e-posti teel.
 2. Mõistate, et Sliptree kasutab Teenuse käitamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu, salvestusruumi ja seotud tehnoloogia pakkumiseks kolmandatest isikutest tarnijaid ja hostimisteenuse partnereid.
 3. Kohustute mitte reprodutseerima, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ära ühtegi Teenuse osa, Teenuse kasutust ega juurdepääsu Teenusele ilma Sliptree vastava selgesõnalise kirjaliku loata.
 4. Te ei tohi kasutada domeeninimesid, mis sisaldavad nime Sliptree või mis tahes meie kaubamärke ja/või nende variatsioone ja kirjavigadega versioone.
 5. Te ei tohi Teenust muuta, kohandada ega häkkida, samuti mitte modifitseerida mõnda muud veebisaiti eesmärgiga luua ekslik mulje, et see on Teenuse või Sliptreega seotud.
 6. Te ei tohi üles laadida, postitada, hostida ega saata soovimatuid e-kirju, SMS-e ehk spämmi.
 7. Te ei tohi edastada uss- ega muid viirusi ega hävitava olemusega koode.
 8. Meil on õigus mistahes põhjusel, ette teatamata ja igal ajal Teenust muuta või selle osutamine lõpetada.
 9. Meil on õigus ükskõik kellele mistahes põhjusel ja igal ajal Teenuse osutamisest keelduda.
 10. Võime, kuid meil ei ole kohustust, eemaldada sisu ja kontod, mis sisaldavad meie hinnangul õigusvastast, solvavat, ähvardavat, laimavat, teotavat, pornograafilist, roppu või muul viisil taunitavat sisu, või mis rikub mistahes osapoole intellektuaalomandit või neid Kasutustingimusi.
 11. Mistahes Sliptree kliendi, Sliptree töötaja, liikme või juhi suuline või kirjalik teotamine (sh teotamise, karistuse või kättemaksuga ähvardamine) võib viia konto viivitamatu sulgemiseni.
 12. Meil on õigus pakkuda oma Teenust Teie konkurentidele ja me ei sõlmi ainuõiguskokkulepet üheski konkreetses turusegmendis. Lisaks tunnistate ja nõustute, et Sliptree töötajad ja töövõtjad võivad samuti olla Sliptree kliendid ja et nad võivad Teiega konkureerida, kuid nad ei tohi seda tehes kasutada Teie konfidentsiaalset teavet.
 13. Kui Sliptree ei kasuta või jõusta mingil ajahetkel mõnda nendes Kasutustingimustes sätestatud õigust või sätet, ei tähenda see, et Sliptree loobuks õigusest seda igal ajal teha.
 14. Neis Kasutustingimustes sätestatu alusel võib Sliptree Kasutustingimusi igal ajal ilma Teie nõusolekuta täiendada, muuta või asendada. Igal ajahetkel kehtib nende Kasutustingimuste uusim versioon ja iga täiendatud, muudetud või asendatud Kasutustingimuste versioon asendab mistahes varasemad Kasutustingimused.

Vastutuse piiramine

 1. Te tunnistate, mõistate ja nõustute sõnaselgelt, et Sliptree ei vastuta ühegi kahju, kaotuse ega muude nõuete eest, mis tulenevad või mistahes viisil tekivad Teenuse kasutamisest (või võimetusest seda kasutada) või selle kasutamise tõttu, sealhulgas otseste ja kaudsete kahjude või kaotuste eest.
 2. Te tunnistate, mõistate ja nõustute sõnaselgelt, et Sliptree ei vastuta mistahes eri-, kõrval-, kaas- või muude sarnaste kahjude eest, mis tekivad või tulenevad sellest, kui Te Teenust kasutate (või ei saa seda kasutada), sealhulgas kahju saamata jäänud kasumi või äritegevuse katkestuse eest ega Sliptree hooletusest tingitud kahjude eest.
 3. Nõustute vabastama meid ja (vajaduse korral) meie emaettevõtte, tütarettevõtted, sidusettevõtted, Sliptree partnerid, juhid, direktorid, agendid ja töötajad vastutusest mistahes kolmanda isiku esitatud hagi või nõude korral ja hüvitama kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mida maksab mistahes kolmas isik teiepoolse nende Kasutustingimuste või nendes viidatud dokumentides sätestatu või mistahes seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.
 4. Kasutate seda Teenust vaid omal riisikol. Teenust osutatakse olemasoleval ja kättesaadaval kujul ilma ühegi otsese, kaudse või seadusest tuleneva garantii või tingimuseta.
 5. Sliptree ei garanteeri, et Teenus toimib katkestusteta, õigeaegselt või on vigadeta.
 6. Sliptree ei garanteeri, et Teenuse kasutamisest saadavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
 7. Sliptree ei garanteeri, et Teie poolt Teenuse kaudu ostetud või saadud mistahes toodete, Teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab Teie ootustele või et kõik Teenuses esinevad vead parandatakse.
 8. Sliptree garanteerib, et järgime kõiki kohalduvaid õigusnorme.

Intellektuaalomand ja kliendisisu

 1. Kogu Teenusesse postitatud sisu peab vastama rahvusvahelistele autoriõiguse nõuetele.
 2. Me ei taotle intellektuaalomandi õigusi materjali suhtes, mida Te Teenusesse sisestate. Teie profiil ja üleslaaditud materjalid kuuluvad Teile.
 3. Me ei kontrolli sisu eelnevalt ja võime oma äranägemisel Teenuste kaudu saadaolevat sisu keelata või eemaldada.

Arveldustingimused

 1. Tasuliste kontode puhul on vajalik kehtiv krediitkaart. Tasuta kontode puhul krediitkaardi numbri esitamist ei nõuta. Teatud riikide puhul võime pakkuda alternatiivseid makseviise.
 2. Teenuse eest esitatakse kuu- või aastapõhine ettemaksuarve ja selle alusel tasutut ei tagastata. Tagasimakseid ei tehta ega kreeditarveid ei esitata kuude eest, mil Teenust kasutati vaid osaliselt, kõrgemale/madalamale versioonile ülemineku korral ega avatud kontoga kasutamata kuude eest.
 3. Mistahes kõrgema või madalama taseme Teenusele ülemineku korral rakendub uus tasumäär Teie järgmisele maksele pärast jooksva arveldusperioodi lõppu.
 4. Teenuse madalamale tasemele üleminek võib põhjustada Teie konto sisu kaotust, funktsioonide või mahu vähenemist. Sliptree ei vastuta sellise kahju eest.
 5. Kogu arveldamine ja arvete esitamine toimub Sliptree kaudu ning neid töödeldakse turvaliselt Braintree, PayPali või vajaduse korral muude maksetöötlusteenuse pakkujate kaudu.

Tühistamine ja lõpetamine

 1. Oma konto saate igal ajal tühistada, saates e-kirja aadressil support@sliptree.com, misjärel meie tiim tühistab mõistliku aja jooksul Teie konto või annab Teile juhised, kuidas saate seda ise teha.
 2. Tühistamisel kustutatakse Teenusest kogu Teie sisu. Pärast Teie konto tühistamist ei saa seda teavet taastada. Enne oma konto tühistamist peate olema kindel, et soovite seda tõesti teha.
 3. Kui tühistate Teenuse enne jooksva tasutud arveldusperioodi lõppu, jõustub tühistamine tasutud arveldusperioodi lõpus, pärast mida Teilt enam tasu ei võeta.
 4. Sliptreel on oma äranägemisel mistahes põhjusel ja ajal õigus peatada või lõpetada Teie konto ning keelata selle Teenuse või mistahes muu Sliptree Teenuse praegune või tulevane kasutamine. Teenuse selline lõpetamine toob kaasa Teie konto või sellele juurdepääsu desaktiveerimise või kustutamise ning kogu Teie kontol oleva sisu kaotuse ja loobumise õigusest sellele.

Teenuse ja hindade muutmine

 1. Sliptreel on õigus igal ajal ja vajaduse korral Teenust (või selle mis tahes osa) ajutiselt või püsivalt muuta või katkestada, etteteatamisega või ilma selleta.
 2. Võime kõikide Teenuste hindu, sealhulgas Teenuse kuupõhise tellimuse tasusid, muuta 30-päevase etteteatamisega. Sellise teate võime esitada igal ajal, postitades muudatused Sliptree veebisaidile (https://sliptree.com) või Teenusesse endasse.
 3. Sliptreel on õigus igal ajal ja vajaduse korral Teenust (või selle mis tahes osa) muuta või selle pakkumine katkestada, etteteatamisega või ilma selleta.
 4. Sliptree ei vastuta Teenuse muutmise, peatamise, katkestamise ega hinnamuutuse korral Teie ega ühegi kolmanda isiku ees.

Muud üldtingimused

 1. Kui mõni nende Tingimuste säte loetakse õigusvastaseks, tühiseks või mingil põhjusel jõustamatuks, loetakse see säte nendest Tingimustest eraldatavaks ning see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ega täitmisele pööramist.
 2. Sliptree võib otsustada edastada Teile kõik teatised elektrooniliselt ja see võib toimuda mh järgmiselt: a) saates e-kirja Teie e-posti aadressile, mille kaudu Sliptreega suhtlete või esitasite Teenuse kasutajaks registreerumisel; või b) postitades sõnumeid, mis kuvatakse Teile Teenusesse sisselogimisel või sellesse sisenemisel.
 3. Sliptree elektrooniliselt Teile saadetavad teatised võivad sisaldada teavet Teie taotluse alusel tehtud tegevuste kohta; Teie taotluse osade kohta, mis võivad olla ebatäielikud või vajada täiendavat selgitust; mistahes teateid seoses nende Tingimuste muudatustega; teateid, mille saatmise kohustus tuleneb kohalduvatest seadustest, ja mistahes muid teateid.
 4. Nõustute Sliptreega elektrooniliselt koostööd tegema ja saama kõiki teateid, avaldusi, teabevahetust ja infot nüüd ja tulevikus elektrooniliselt ning et eelnimetatud elektrooniline teabevahetus on õiguslikult võrdväärne kirjaliku teabevahetusega. Elektrooniline teade loetakse kättesaaduks selle kättesaamise päeval, mida tõendab asjakohane e-kiri.

Küsimused ja kontaktandmed

Kui Teil on Teenuse kasutamisega seoses küsimusi, muresid, kaebusi või kommentaare, võtke meiega ühendust aadressil support@sliptree.com.

 

Business Toolkit OÜ

Kaupmehe 7, Tallinn

10114, Estonia


Viimati uuendatud 24. mail 2018

Mõned tingimused on kohandatud teenusest Automattic legalmattic, litsents CC BY-SA 4.0.